Trauma Informed Integrative Therapist
Zuzana Bubalova

Privacy Beleid

Zuzana Bubalova, Kvk Nr. 7547 0012 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Ik kan (als dit in de behandelsessies naar voren komt) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • seksuele leven
 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De gegevens zijn van belang om een bij u passende behandeling uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals ik) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaart

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 20 jaar na afronding van uw behandeling worden uw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrek ik uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derde PartijWelke GegevensReden
Huisartsen/en of PsychiaterVoor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Als de cliënt toestemming heeft gekregen, of als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid van de cliënt, wordt een brief/e-mail aan de arts
verzonden.
Collega psychologenVoor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Relevante verwijsinformatie
Bij toestemming patiënt kan een
verwijsbrief naar een andere
psycholoog gestuurd worden.

Intervisie
Als privé-beoefenaar heb ik elk kwartaal een doorlopend intercollegiaal intervisie om mijn verdere leerproces te ondersteunen en te verzekeren. Het kan zijn dat ik mijn werk moet bespreken in een kleine groep andere professionals. Intervision is zelf vertrouwelijk. Uw naam blijft anoniem.
ZorgverzekeraarsVoor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Burgerservicenummer
Duur behandeling
Afhandelen van rekeningen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zuzana@bubalova.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt geen enkele vorm van tracking.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zuzana@bubalova.com